Beleidskader muziek-, kunst-, en cultuuronderwijs in Berkelland

Op 17 mei 2011 stelde de gemeenteraad een beknopt beleidskader voor Algemene Muzikale Vorming vast. Sinds augustus 2013 verzorgt de Stichting Muziek- en KunstWijs op basis van dit kader het muziek-, kunst- en cultuuronderwijs op basisscholen in Berkelland; het accent lag daarbij op muziekonderwijs. Er is een herijking van het beleidskader uit 2011 nodig zodat vanaf het schooljaar 2018-2019 op basis van nieuwe kaders subsidie kan worden verleend aan zowel de Stichting Muziek- en KunstWijs als aan het Berkellands Muziek Overleg (de BeMO).
Al enkele keren heeft er op verschillende momenten discussie met de raad plaatsgevonden over de wijze waarop we het muziek-, kunst- en cultuuronderwijs in Berkelland willen voortzetten. Dit beleidskader is het sluitstuk van die discussie en beperkt zich tot muziek-, kunst- en cultuuronderwijs via Muziek- en KunstWijs en het muziekinstrumentenonderwijs zoals op dit moment verzorgd wordt door de Bemo. Wel worden er verbanden gelegd met de besluitvorming rondom de combinatiefunctionarissen en het Cultuur- en Erfgoedpact.
De inleiding (hoofdstuk 1) van dit beleidskader staat in het teken van wat er was en hoe zich dat heeft ontwikkeld. In de visie (hoofdstuk 2) staan de gewenste ontwikkelingen verwoord. Hoofdstuk 3 staat in het teken van de verantwoordelijkheden van de diverse partijen binnen dit beleidsveld. De kerndoelen (hoofdstuk 4) vloeien voort uit de visie. Tot slot staat in hoofdstuk 5 het financiële kader beschreven.
Dit beleidskader is in samenwerking met CultuurMij Oost opgesteld en afgestemd met Stichting Muziek- en KunstWijs en de BeMO.